انواع گوشت ارگانیک

کشتار و توزیع گوشت ارگانیک

گوشت خورشتی گوساله

130,000 تومان 135,000

شیشلیک

120,000 تومان 125,000

کله پاچه

155,000 تومان 160,000

دل و جگر گوسفندی

170,000 تومان 175,000

گردن گوسفندی

120,000 تومان 125,000

ماهیچه گوسفندی

165,000 تومان 170,000

گوشت شتر چرخکردنی

165,000 تومان 168,000